MZ Danışmanlık
By - mzdanismanlik23

Yıllık İzin Hakkı, Süreleri ve Kullanılması

Yaz sezonunun yaklaşması ve çalışanların tatil rezervasyonları yapması nedeniyle,
işyerlerinde yıllık izinlere ilişkin planlamalar gündeme gelmeye başlamıştır. Yıllık izne hak
kazanan çalışanların planladıkları izin tarihleri, işyeri çalışma koşulları kapsamında
değerlendirilecek ve işyerinde ilan edilecektir. Yılık izin kullanımı, yıllık izin süreleri
hesaplama, yıllık izin formu, yıllık izin dilekçesi, yıllık izin kayıt belgesi, yıllık izin hakkı
ne zaman başlar? vb. konu ve sorulara ilişkin düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ve
devamı maddeleri ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde yer almıştır.
Kanununun 53.maddesine göre; işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de
dâhil olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,
Az olamaz. Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık İznin Kullanılması
İşveren veya işveren vekilleri, izin kurulu veya bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle
işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli
bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.
Yıllık İznin Uygulanması
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin
süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 3’e
bölünebilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme
ve hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez. Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil
günleri yıllık izin süresinden sayılmaz.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara
istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek
zorundadır.
İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak
zorundadır.

Yıllık İzin İsteği ve Verilmesi
İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az 1 ay önce
işverene yazılı olarak bildirir.
İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında
kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar.
İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Aynı tarihe
rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate
alınarak öncelikler belirlenir.
Ücretsiz yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin
bitiminden önce işe başlatmayabilir.
İşyerinde Toplu İzin Uygulaması
İşveren Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir
kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.
Toplu izin uygulanması halinde işveren, işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, donatım
veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi
zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında tutabilir. Bu durumda olanların
yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.
Yıllık İznin Kaydedilmesi Zorunluluğu
İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, yıllık izin kayıt belgesini tutmak
zorundadır. İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin
defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.
*
*

WhatsApp chat