MZ Danışmanlık
By - mzdanismanlik23

Alt İşverenin Borcu Asıl İşverenin SGK Teşviklerinden Faydalanmasını Engellemez

Giriş

Asıl işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun, alt işverenin SGK teşviklerini etkilemediği konuyla ilgili herkesin malumu. Ancak alt işverenin prim veya idari para cezası gibi borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu, asıl işverenlerin de prim teşviklerinden faydalanmasını engellemektedir.

Alt işverenin Kuruma olan borçlarından asıl işverenin sorumlu tutulmasının, asıl işverenin SGK teşviklerinden yararlanmasını kısıtlamaması gerektiği yönündeki değerlendirme ile dava konusu yapılan  başvurusu sonucunda üst mahkeme, alt işveren borcunun asıl işverenin SGK teşviklerinden yararlanmasına engel teşkil etmeyeceği yönünde karar vermiştir.

Bu makalede, ilgili mevzuat ile mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

İlgili Mevzuat

5510 sayılı Kanunun 12. maddesinde; işveren ve asıl işveren tanımları ile birlikte bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı hususuna yer verilmiştir. Yine aynı yasanın 81. maddesinin birinci fıkrasının ( ı ) bendinde, özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerektiği belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 13/11/2008 tarihli ve 2008/93 sayılı genelgenin ‘9- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler’ kısmında; alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından, alt işveren ile birlikte, asıl işverenin de sorumlu tutulacağı, dolayısıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için her bir işyeri bazında muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerektiğinden, asıl işverenin sözkonusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Buna karşın, alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt işverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının bulunmaması halinde sözkonusu indirimden yararlanabilecektir. Benzer hususlar, 07/06/2011 tarihli ve 2011-45 sayılı genelgede de düzenlenmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

5510 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan genelgeler birlikte değerlendirildiğinde, işverenlerin teşvikten yararlanma hakkına kanunda düzenlenmeyen yeni şartlar getirildiği anlaşılmaktadır. İdareler kanun koyucu tarafından çıkarılan yasaların uygulama usul ve esaslarını belirlemek için düzenleyici işlem yapabilir ise de yasa ile belirlenen hakların sınırlanması sonucunu doğuracak şekilde düzenleme yapamazlar.

İndirimin uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan genelgede; prim indiriminden yararlanmak için varsa işverenin işyerinde işçi çalıştıran alt işverenin de borcunun bulunmaması aranmıştır. Kanunda olmayan bu koşulun genelge ile düzenlenmesi isabetli bulunmamıştır.

Sonuç olarak, alt işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarından asıl işverenin müteselsil sorulu olması, asıl işverenin bu teşviklerden faydalanmasına engel olmayacağı görüşü mahkemeler nezdinde kabul görmüş ve bu karar kesinleşmiştir.

‘27256 Kanun Numaralı İstihdama Dönüş Prim Teşviki’ isimli SGK teşvik konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.
*
*

WhatsApp chat